Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fancy-free /,fænsi'fri:/  

  • Tính từ
    tự do, muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu (vì chưa bị tình yêu ràng buộc)
    foot-loose and fancy-free