Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foot-loose /'futlu:s/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) rộng cẳng (tha hồ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm)