Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lỗ xâu (dây…); lỗ khuy

    * Các từ tương tự:
    eyelet-construction mica capacitor