Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eyelet-construction mica capacitor   

  • (Kỹ thuật) bộ điện dung mica dạng mắt cáo