Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extractor /'ekstræktə[r]/  

 • Danh từ
  người vắt, cái [để] vắt
  he made fresh orange juice with an electric extractor
  anh ta pha nước cam vắt với một cái vắt chạy bằng điện

  * Các từ tương tự:
  extractor fan