Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extractor fan /ik'træktəfæn/  

  • quạt xua mùi hôi nhà bếp