Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố, dùng với tính từ)
  ngoài
  ngoài hôn nhân
  cực kỳ
  cực kỳ mỏng

  * Các từ tương tự:
  extra current, extra high tension, extra large scale integration (ELSI), extra-atmospheric, extra-axillar, extra-axillary, extra-branchial, extra-canonical, extra-capsular