Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh vật) ngoài cung mang