Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex-libris /eks'laibris/  

  • Danh từ
    dấu sở hữu (trên sách)

    * Các từ tương tự:
    ex-librist