Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex-librist /eks'laibrist/  

  • Danh từ
    người sưu tầm dấu sở hữu (sách)