Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everyplace /'evripleis/  

  • Phó từ
    (từ Mỹ, khẩu ngữ)
    (như everywhere)