Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) trình tự thoát, nối tiếp khuếch trương (ký tự) [NB]

    * Các từ tương tự:
    escape sequence code