Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

escape sequence code   

  • (Kỹ thuật) mã trình tự thoát, mã nối tiếp khuyếch trương (ký tự) [NB]