Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equalitarian /ikwɔli'teəriən/  

 • Tính từ
  (chính trị) theo chủ nghĩa bình đẳng
  Danh từ
  (chính trị) người theo chủ nghĩa bình đẳng

  * Các từ tương tự:
  equalitarianism