Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

equalitarianism /ikwɔli'teəriənizm/  

  • Danh từ
    (chính trị) chủ nghĩa bình đẳng