Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endemic /en'demik/  

 • Danh từ
  bệnh địa phương
  Tính từ
  địa phương (bệnh)
  malaria is endemic in (tomany hot countries
  bệnh sốt rét là bệnh địa phương ở nhiều vùng nhiệt đới

  * Các từ tương tự:
  endemically, endemicity