Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

endemicity /endi'misiti/  

  • Danh từ
    (sinh vật học) tính đặc hữu
    (y học) tính địa phương