Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

embouchure /ɔmbu'ʃuə/  

 • Danh từ
  (địa lý,địa chất) cửa (sông, thung lũng)
  (âm nhạc) mỏ kèn, miệng kèn
  (âm nhạc) cách đặt môi

  * Các từ tương tự:
  embouchure