Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electoral /i'lektərəl/  

 • Tính từ
  [thuộc] bầu cử, [thuộc] cử tri
  the electoral roll
  danh sách cử tri

  * Các từ tương tự:
  electoral college, electorally