Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

electoral college /i,lektərəl 'kɒlidʒ/  

  • (từ Mỹ)
    đại hội đại biểu cử tri, cử tri đoàn (bầu tổng thống)