Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elderberry /'eldəbri/  /'eldə,beri/

  • Danh từ
    quả cơm cháy

    * Các từ tương tự:
    elderberry wine