Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elderberry wine /'eldəbri'wain/  

  • rượu vang [quả] cơm cháy