Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ejector /i'dʒektə[r]/  

  • Danh từ
    thiết bị bật hắt ra

    * Các từ tương tự:
    ejector seat