Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ejector seat /i'dʒektə,si:t/  

  • (cách viết khác ejection seat)
    ghế bật hắt (phi công) ra