Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ triệt tiếng dội

    * Các từ tương tự:
    echo canceller burst mode (ECBM), echo canceller far-end, echo canceller near-end