Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

echo canceller near-end   

  • (Kỹ thuật) bộ triệt tiếng dội gần