Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  gỗ mun
  Tính từ
  bằng gỗ mun
  đen như gỗ mun

  * Các từ tương tự:
  ebony-tree