Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ebony-tree /'ebənitri:/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây mun