Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái tạ (tập thể dục)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) người đần
  Nội động từ
  tập tạ

  * Các từ tương tự:
  dumbeller