Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người dạy tập tạ; người tập tạ