Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

drinkable /'driηkəbl/  

 • uống được
  is this water drinkable?
  nước này uống được không?
  a drinkable wine
  rượu vang uống [tạm] được

  * Các từ tương tự:
  drinkables