Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều dozens hoặc không đổi khi đếm)
  (viết tắt doz)
  eggs are sold by the dozen
  trứng bán theo tá
  gói lại thành từng tá một
  half a dozen eggs please
  xin cho một nửa tá trứng
  a baker's dozen
  xem baker
  one's daily dozens off
  xem daily
  a dime a dozen; dozens of
  (khẩu ngữ)
  hàng tá, hàng lô
  cô ta có hàng tá bạn trai
  talk nineteen to the dozen
  nói liên tục
  [it is] six of one and half a dozen of the other
  chẳng khác nhau gì nhiều giữa cái này và cái kia; cũng bên tám lạng bên nửa cân thôi mà
  I can't tell whether he or she is to blameit's six of one and half a dozen of the other
  tôi không thể nói anh ta hay cô ta đáng trách, bên này tám lạng bên kia cũng nửa cân

  * Các từ tương tự:
  dozenth