Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    áo chẽn ngắn đàn ông (trước đây)
    (ngôn ngữ học) từ sinh đôi (như hospital và hostel)

    * Các từ tương tự:
    doubleton