Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doubleton /'dʌbltən/  

  • Danh từ
    bộ đôi cùng hoa (quân bài)