Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

do-nothing /'du:,nʌθiɳ/  

  • Danh từ
    người không làm ăn gì cả, người vô công rỗi nghề, người lười biếng

    * Các từ tương tự:
    do-nothingism