Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chủ trương chẳng làm gì hết