Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dive-bomb /'daivbɒm/  

  • Động từ
    bổ nhào xuống ném bom

    * Các từ tương tự:
    dive-bomber