Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dive-bomber /'daiv,bɒmə[r]/  

  • Danh từ
    máy bay ném bom kiểu bổ nhào