Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disadvantageous /,disædvɑ:n'teidʒəs/  /,disædvæn'teidʒəs/

 • Tính từ
  bất lợi
  in a disadvantageous position
  ở thế bất lợi

  * Các từ tương tự:
  disadvantageously