Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disadvantageously /,disædvɑ:n'teidʒəsli/  /,disædvæn'teidʒəsli/

  • Phó từ
    [một cách] bất lợi