Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    chương trình điều khiển thiết bị

    * Các từ tương tự:
    device driver software