Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

device driver software   

  • (kỹ thuật)
    nhu liệu điều khiển thiết bị