Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (giải phẫu) da

    * Các từ tương tự:
    dermal, dermatic, dermatitis, dermatoglyphic, dermatoglyphics, dermatoid, dermatological, dermatologist, dermatology