Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm trục trặc
  to derange a machine
  làm trục trặc máy
  làm mất trật tự, làm mất thứ tự, làm đảo lộn, xáo trộn, làm rối loạn
  quấy rối, quấy rầy, làm phiền
  làm loạn trí

  * Các từ tương tự:
  deranged, derangement