Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delayed-action /di,leid'æk∫n/  

 • Tính từ
  (thường thuật ngữ)
  hoạt động chậm
  delayed-action bomb
  bom nổ chậm

  * Các từ tương tự:
  delayed-action mine