Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delayed-action mine /di'leid,ækʃn'main/  

  • Danh từ
    mìn nổ chậm