Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decentralize /di:'sentrəlaiz/  

  • Động từ
    (chính trị)(cách viết khác decentralise)
    sự phân quyền

    * Các từ tương tự:
    decentralized data processing, decentralized network, decentralized processing