Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decentralized data processing   

  • (kỹ thuật)
    xử lý dữ kiện phân tán