Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

day-blind /'dei'blaind/  

  • Tính từ
    (y học) quáng gà

    * Các từ tương tự:
    day-blindness