Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

day-blindness /'dei'blaindnis/  

  • Danh từ
    (y học) chứng quáng gà